Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van creagrid bv (hierna: “de Voorwaarden”), met maatschappelijke zetel te molenstraat 101, 9900 Eeklo en ingeschreven in het KBO onder nummer BE0785645956, regelen de relatie tussen de klant en creagrid bv.

Deze Voorwaarden hebben betrekking op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door creagrid bv en aangeboden aan professionele klanten (hierna “de Opdrachtgever”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

De voorwaarden zijn bijgewerkt op 01/07/2022.

i. Betalings-, leverings-, en protesttermijnen

De Opdrachtgever zal elektronisch gefactureerd worden door creagrid bv, tenzij er schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. Prijzen en voorwaarden zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs die van toepassing is op elke bestelling van de Opdrachtgever is de prijs die is opgenomen in de offerte. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na verzending.

De werkzaamheden nemen in principe aanvang na betaling van een voorschot van 20% van de eindprijs opgenomen in de offerte (hierna “totaalprijs”). Binnen 14 kalenderdagen na betaling van het voorschot is Opdrachtgever gehouden tot de betaling van 40% van de totaalprijs. Opdrachtgever is binnen de 14 kalenderdagen na de eindafrekening betaling verschuldigd van de overige 40% van de totaalprijs. Indien Opdrachtgever na de aanvang van de werkzaamheden bijkomende aanpassingen wenst, zal de bijkomende dienstverlening afzonderlijk gefactureerd worden aan het uurtarief opgenomen in de offerte.

De prijs voor de opmaak van de website omvat onder meer de volgende onderdelen: verwerken van de informatie van de Opdrachtgever, opmaak van de website, hosting van de website en onderhoud. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de prijs voor het onderhoud jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd.

Indien de Opdrachtgever weigert te betalen, de factuur betwist en/of reeds betaalde bedragen terugvordert doet hij afstand van zijn website en bezit creagrid bv de mogelijkheid om deze website onmiddellijk offline te halen. Indien de Opdrachtgever, na het offline halen, toch zijn website wenst te behouden zal er een nieuwe licentie aan de actuele prijs opgestart worden en een éénmalige administratieve kost van 110 EUR aangerekend worden.

De Opdrachtgever is, ingeval van betalingsachterstand, vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totaalprijs en/of het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de zeven kalenderdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan creagrid bv kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

ii. Dienstverlening

De dienstverlening van creagrid bv behelst een inspanningsverbintenis t.a.v. Opdrachtgever. creagrid bv zal alle nodige inspanningen leveren en naar best vermogen de werken uitvoeren. creagrid bv behoudt zich het recht voor om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van creagrid bv tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de dienstverlening van creagrid bv te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van informatie kan nooit aan creagrid bv worden ten laste gelegd. creagrid bv behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

De leveringstermijnen meegedeeld door creagrid bv zijn steeds indicatief en bindt hen geenszins. De overschrijding van de indicatieve leveringstermijn behelst geen verzuim in hoofde van creagrid bv. Opdrachtgever heeft bijgevolg geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding, ingeval van overschrijding van de indicatieve leveringstermijnen.

De Opdrachtgever laat creagrid bv toe om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren en een bescheiden vermelding aan te brengen op de door haar ontwikkelde website tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

iii. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De werkzaamheden voor de opmaak van de website en/of bijkomende dienstverlening o.a. branding, marketing, graphic design, packaging en e-commerce stoppen bij de stilzwijgende of expliciete aanvaarding van het product/website door Opdrachtgever.

De onderhoudsovereenkomsten worden jaarlijks aangegaan. De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, als ze niet door Opdrachtgever opgezegd wordt uiterlijk 1 kalendermaand voor de afloop ervan. Het staat Opdrachtgever vrij om de website gedurende de onderhoudsovereenkomst onder te brengen bij een andere partij, zonder een vergoeding.

De overeenkomst met Opdrachtgever kan door creagrid bv eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd in de volgende gevallen: (i) Opdrachtgever bevindt zich in een staat van faillissement of gerechtelijk akkoord, (ii) Opdrachtgever zuivert zijn betalingsachterstand niet aan binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de ingebrekestelling, en (iii) Opdrachtgever gebruikt de website in strijd met de Voorwaarden (cf. artikel IV). Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst in voorgaande gevallen, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Opdrachtgever vrijwaart ook creagrid bv voor enige aanspraken van derden.

iv. Gebruik van de website

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de door creagrid bv ontwikkelde website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden (bv IP rechten) en op enige wijze schade kunnen berokkenen aan het imago van creagrid bv. Opdrachtgever is verboden de website te gebruiken voor onrechtmatige, ongeoorloofde, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende en illegale doeleinden.

creagrid bv behoudt zich het recht voor om de website van de Opdrachtgever offline bij gebreke aan het respecteren van de Voorwaarden, na verzending van een ingebrekestelling. Wanneer geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, kan creagrid bv binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de ingebrekestelling de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op énige schadevergoeding.

v. Intellectuele eigendomsrechten (IPR)

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de opmaak en onderhoud van de website en/of bijkomende dienstverlening blijven eigendom van creagrid bv. Een niet-exhaustief overzicht van deze intellectuele eigendomsrechten zijn de know-how (o.a. programmeercode), handelsmerk en handels- en bedrijfsnamen, auteursrechten, domeinnamen, vervaardigde ideeën, materialen, concepten, etc.

De overdracht van design, know-how, materialen, concepten, etc. die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn van Opdrachtgever aan derde partijen, dient voorgelegd te worden aan creagrid bv en vereist een uitdrukkelijke en schriftelijke instemming.

vi. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

creagrid bv verklaart de privacy wetgeving te respecteren. De privacy wetgeving behelst de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR"), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving.

De dienstverlening van creagrid bv vereist de beperkte inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich ertoe creagrid bv tijdig op de hoogte te bergen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde creagrid bv een correcte dienstverlening kan aanbieden (factureren, opmaak website o.b.v. informatie aangeleverd door Opdrachtgever, etc.).

De persoonsgegevens van Opdrachtgever zijn belangrijk voor creagrid bv. Vertrouwelijke informatie aangeleverd door Opdrachtgever zal vertrouwelijk behandeld worden. De verwerking van de persoonsgegevens zal verlopen binnen de grenzen van de instructies van Opdrachtgever conform de wettelijke basis voor deze verwerkingsactiviteit aangeleverd door Opdrachtgever.

Bijkomende informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens en privacy kan geraadpleegd worden in onze privacy policy.

vii. Aansprakelijkheid & overmacht

De dienstverlening van creagrid bv betreft een inspanningsverbintenis en kan niet worden aanzien als een resultaats- en/of garantieverbintenis. creagrid bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (o.a. gederfde winst, etc.) waarvan de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd bepaald in de Voorwaarden. creagrid bv kan enkel aansprakelijk gesteld worden ingeval van opzet of grove fout, desalniettemin zal in alle gevallen de aansprakelijkheid van creagrid bv beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). creagrid bv levert alle mogelijke inspanningen om toegang tot de opgemaakte website te verlenen. Ingeval van technische problemen en wanneer er onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden dienen te gebeuren, kan geen ononderbroken toegang tot de website gegarandeerd worden. Ingeval van onderbreking van de toegang tot de website, stelt creagrid bv alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van creagrid bv.

Opdrachtgever dient creagrid bv te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals o.a. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, niet-respecteren van de Voorwaarden, etc.

creagrid bv kan in volgend niet-exhaustief gevallen nooit aansprakelijk gesteld worden: (i) overschrijding van de indicatieve leveringstermijn, (ii) schade ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Opdrachtgever, (ii) schade veroorzaakt door defecten, virussen, etc. aan de systemen van Opdrachtgever, (iii) verlies of diefstal van de paswoorden en/of data van Opdrachtgever door eigen toedoen of nalatigheid, etc.

Ingeval van overmacht kan creagrid bv de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigen of de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, en is creagrid bv niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Overmacht behelst elke (onvoorziene) omstandigheid buiten de wil en controle van creagrid bv die haar beletten zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. Een niet-exhaustief overzicht: (i) oorlog, (ii) cyberaanval, (iii) storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding, (iv) onverwachte files, (v) stakingen, (vi) brand, etc.

viii. Nietigheid

Ingeval van nietig- of uitvoerbaarverklaring van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden, zal de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet worden aangetast.

ix. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van creagrid bv of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.